DECIDE

Компетенции за избор на бъдеща кариера след пандемията, използвайки многокритериално вземане на решения
КОНТАКТИ

Относно проекта

"Младите хора днес са изправени пред бързо променящ се свят и несигурно бъдеще поради екологични и социално-политически фактори условия на световно ниво. В DECIDE искаме да отговорим на необходимостта от непрекъснато променящ се пазар на труда и преходи на работните позиции през следващите години, представяйки нуждата от нов спектър от компетенции на младите хора, напр. зелени работни профили, проучване на цифрови компетенции, интердисциплинарни работни умения. Ние ще разработим инструментите и методите за улесняване на кариерното вземане на многокритериални решения на младите хора чрез персонализирано адаптивно обучение, което ще им позволи да идентифицират по-добре липсващите им компетенции, необходими за устойчивите и иновативни работни профили и подчертаване на техните силни страни и предприемачески потенциал ."

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да се засили пригодността за заетост на младите хора. Проектът има за цел да предостави на младите хора многокритериални насоки и инструменти за вземане на решения за професионална кариера и компетенции, необходими за бъдещите иновативни работни профили, като им позволи да преосмислят текущото си решение за професионална кариера. Проектът ще предложи списък с ключови компетенции, които им липсват и които биха могли да бъдат полезни за придобиване чрез самообучение или чрез кратки курсове за неформално образование и електронно обучение.

Дейности по проекта

1. Анализ на компетенциите за многокритериално вземане на кариерни решения след пандемии.

2. DECIDE уеб приложение.

3. Електронно ръководство DECIDE и инструмент за многокритериални компетенции за самооценка за избор на бъдеща кариера сред младежите.