Ανάλυση ικανοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας με πολλαπλά κριτήρια μετά την πανδημία

Στο πλαίσιο της ανάλυσης ικανοτήτων, θα χαρτογραφήσουμε τις ικανότητες που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία σε σχέση με τα πράσινα, βιώσιμα, ψηφιοποιημένα και διεπιστημονικά επαγγελματικά προφίλ, θα προσδιορίσουμε τις ελλείπουσες ικανότητες για μελλοντικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας μεταξύ των νέων και θα μιλήσουμε με ομάδες εστίασης.

Αρχιτεκτονική της διαδικτυακής εφαρμογής DECIDE

Θα σχεδιάσουμε και θα αναπτύξουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή ως βάση για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού για να αποκτήσουν οι νέοι τις απαιτούμενες γνώσεις και να αποκτήσουν ικανότητες ακόμη και όταν δεν μπορούν να συμμετέχουν φυσικά στις διαβουλεύσεις για τις ικανότητες. Το ηλεκτρονικό υλικό που είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω κινητού τηλεφώνου θα παρέχει δωρεάν και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση για τα άτομα αυτά, προσφέροντας τον ηλεκτρονικό οδηγό DECIDE και το εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις υπάρχουσες ικανότητές τους και ανατροφοδότηση σχετικά με τα κενά τους.

DECIDE ηλεκτρονικός οδηγός και εργαλείο αυτοαξιολόγησης πολυκριτηριακών ικανοτήτων για τις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας των νέων

Θα αναπτύξουμε έναν ηλεκτρονικό οδηγό DECIDE, ο οποίος θα περιέχει παρουσιάσεις των μελλοντικών επαγγελματικών προφίλ, με βάση την τρέχουσα ζήτηση στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία και ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης πολυκριτηριακών ικανοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας με εξατομικευμένα αποτελέσματα, με βάση τις εισροές ικανοτήτων και τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Το προαναφερθέν ηλεκτρονικό υλικό θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή DECIDE.