Анализ на компетенциите за многокритериално вземане на кариерни решения след пандемии

Като част от анализа на компетенциите, ние ще картографираме компетенциите, свързани с кариерата, във връзка със зелени, устойчиви, дигитализирани и интердисциплинарни работни профили, като идентифицираме липсващите компетенции за бъдещи възможности за кариера сред младите хора и ще говорим с фокус групи.

Изработване на уеб приложението DECIDE

Ще проектираме и внедрим уеб приложение като основа за съдържанието на електронно ръководство за младите хора, за да получат необходимите знания и да придобият компетенции, дори когато не могат физически да участват в консултациите за компетентности. Електронните материали, които са лесно достъпни чрез мобилен телефон, ще осигурят безплатен и бърз достъп до знания за тези лица, като предлагат електронно ръководство и инструмент за самооценка на DECIDE за техните съществуващи компетенции и обратна връзка за техните пропуски.

Електронно ръководство и инструмент за многокритериални компетенции на DECIDE за избор на бъдеща кариера сред младежите

Ще разработим електронно ръководство на DECIDE, съдържащо презентации на бъдещите работни профили, въз основа на текущото търсене на пазара на труда след пандемията и инструмент за многокритериални компетенции за самооценка за вземане на кариерни решения с персонализирани резултати, въз основа на входните данни и интереси на компетенциите на потребителя . Горепосоченият електронен материал ще бъде интегриран в уеб приложението DECIDE.